User Organizer

User Name
Password


User Online

ผู้เยี่ยมชม1  คน
สมาชิก0  คน

สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
กลุ่มสุขศึกษา ม.4
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ชีวิตและครอบครัว การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย กการเล่นกีฬา การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ความปลอดภัยในชีวิต
สุขศึกษา ม.2
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ชีวิตและครอบครัว การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย กการเล่นกีฬา การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ความปลอดภัยในชีวิต
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับเทคนิคอาร์-ซี-เอ เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง สุขภาพกายและสุขภาพจิต รายวิชาสุขศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ผู้พัฒนานางวารุณี โพธิลักษณ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หน่วยการเรียนรู้ ม.2

 • กาย จิตสัมพันธ์
 • กาย จิตสมดุล
 • อารมณ์และความเครียด
 • บริการสุขภาพ
 • พัฒนาสมรรถภาพทางกาย
 • หน่วยการเรียนรู้ ม.4

 • การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
 • ชีวิตและครอบครัว
 • การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย 
 • การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
 • การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
 • ความปลอดภัยในชีวิต